Skip to content
 • Privacystatement Searchtrends

  Searchtrends gevestigd aan Schermerweg 43, 1821 BE Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking
  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  URL: searchtrends.eu
  Adres: Schermerweg 43
  Telefoon: +31 (0)72 527 27 25
  Fax: +31(0)72 527 27 26
  Email: info@searchtrends.eu

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Searchtrends verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
  u deze zelf aan ons verstrekt.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@searchtrends.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Searchtrends verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren
  – Searchtrends verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Searchtrends bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
  volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Opdrachten en offertes
   Zolang wettelijk verplicht is en daarna zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om de klant diensten te kunnen aanbieden waar de klant behoefte aan heeft en waar voldoende informatie voor nodig is.
  • Aanvraag via contactformulier
   Aanvraag via contactformulier zonder dat er een offerte of opdracht tot stand komt

   Na afloop van 1 maand na laatste contact
  • Verzamelen ip-adressen bezoekers
   Verzamelen ip-adressen bezoekers en opgevraagde pagina’s/bestanden/plaatjes op website
   De ip-adressen worden na 3 maanden verwijderd. Het bewaren is nodig ter beveiliging en bereikbaar houden van de website.

  Opdrachten

  Zolang wettelijk verplicht is en daarna zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is
  geweest. Doel is om de klant diensten te kunnen aanbieden waar de klant behoefte aan heeft en
  waar voldoende informatie voor nodig is.

  Offertes

  Gedurende een periode van 1 jaar. Doel is om de klant diensten te kunnen aanbieden waar de klant
  behoefte aan heeft en waar voldoende informatie voor nodig is. Deze behoefte is minder belangrijk
  voor een klant waar slechts een offerte heen gegaan is en daarom is voor een periode van 1 jaar
  gekozen.
  Aanvraag via contactformulier zonder dat er een offerte gevraagd wordt.
  Na afloop van 1 maand na laatste contact
  Verzamelen ip-adressen en opgevraagde pagina’s/bestanden/ plaatjes op website
  De ip-adressen worden na 3 maanden verwijderd. Het bewaren is nodig ter beveiliging en bereikbaar
  houden van de website.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Searchtrends neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
  medewerker van Searchtrends) tussen zit.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Searchtrends deelt geen gegevens met derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij leggen dit indien nodig vast in schriftelijke overeenkomsten.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Searchtrends gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
  inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
  deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
  zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
  dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Searchtrends en heeft u het
  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
  genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@searchtrends.eu. Om er zeker
  van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Searchtrends wil u er tevens op wijzen dat u de
  mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Searchtrends neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
  tegen te gaan. Wij hebben onze website daarom bijvoorbeeld ook beveiligd door gebruik te maken
  van https. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met info@searchtrends.eu

  Google Places

  De website maakt gebruik van de Google Places API van Google. Voor meer informatie over hun
  privacypolicy: https://policies.google.com/privacy. De Google Places API is nodig om de
  locatie/omgeving van het bedrijf weer te geven en eenvoudig een routebeschrijving te kunnen
  openen.

  Google Fonts

  De website maakt gebruik van Google Fonts. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Google Fonts worden gebruikt om de getoonde tekst op de website mooier weer te geven en worden opgehaald bij het openen van een pagina.

  ReCAPTCHA

  Deze website maakt gebruik van de ReCAPTCHA service van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Deze service wordt gebruikt om spam tegen te gaan bij het versturen van gegevens met het contactformulier. De gegevens die deze dienst gebruikt worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die gebruikt worden om te analyseren dat u geen robot bent, bevatten uw ip-adres maar ook allerlei informatie over onder andere uw browser, duur bezoek en (waarschijnlijk) muisbewegingen. Met deze informatie stelt Google vast dat u geen robot bent.

  Wordfence

  Deze website maakt gebruik van de WordPress plugin ‘Wordfence’ ter verbetering van de veiligheid van de website en het tegengaan van misbruik zoals bijvoorbeeld hacken, phishing en spam. Voor meer informatie over hun privacypolicy: wordfence.com/privacy-policy. Er is een verwerkersovereenkomst met Defiant Inc. Seattle, USA — de maker van Wordfence — afgesloten om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens veilig worden verwerkt.

  Wijziging van het privacystatement

  Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden.

  © Copyright 2018, Searchtrends Holding bv (met uitzondering van de standaard gegenereerde teksten)